Zasady przyjęcia

Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej posiada pozwolenie Wojewody Podkarpackiego na prowadzenie działalności na czas nieokreślony.

O pobyt w placówce mogą ubiegać się osoby w podeszłym wieku oraz somatycznie chore, wymagające całodobowej opieki.

Odpłatność za pobyt ponosi osoba ubiegająca się o umieszczenie w ośrodku, nie więcej jednak jak 70% emerytury/renty, a pozostałą część pokrywa gmina, z której została skierowana bądź rodzina. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach od 01.03.2022 roku wynosi 3 724,11 złotych.

Pobierz dokumenty zasady

Przy przyjęciu mieszkańca do Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej wymagane są następujące dokumenty, kompletowaniem których zajmuje się ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby:

  • Pisemny wniosek o skierowanie do domu złożony do ośrodka pomocy społecznej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie lub jej opiekuna prawnego.
  • Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej.
  • Opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności (niepełnosprawności) osoby ubiegającej się o przyjęcie.
  • Opinia powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
  • Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego.
  • Decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury.
  • Zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie lub jej opiekuna prawnego (jeśli osoba jest ubezwłasnowolniona) na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu.
  • Zaświadczenie lekarza internisty, psychiatry i psychologa o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu.
Pobierz dokumenty