Laureaci Nagrody Pojednania

Drukuj


Pierwszą statuetkę Nagrody Pojednania wręczono Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas audiencji członków Kapituły dnia 7 lutego 2001r. Papież Jan Paweł II, który w życiu codziennym swoją postawą i działalnością sprzyjał pojednaniu różnych narodów i wyznań, z wielkim uznaniem oraz zainteresowaniem odniósł się do idei pojednania, podkreślając, że „to bardzo ważna i potrzebna praca” i czuje się „duchowym Patronem Nagrody Pojednania”Jerzy Kłoczowski - Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Posiada duże zasługi w zakresie zbliżenia nauki polskiej i ukraińskiej poprzez licznie organizowane sesje naukowe pod wspólnym tytułem „Między Wschodem i Zachodem"; jego dorobek naukowy sprzyja wzajemnemu poznaniu i pojednaniu polsko-ukraińskiemu.

Iwan Wakarczuk - Rektor Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie posiadający istotne zasługi w budowaniu dialogu pojednania oraz upowszechnianiu nowego modelu stosunków między Polakami i Ukraińcami. Podejmowane przez niego przedsięwzięcia służą budowaniu partnerskich i przyjaznych stosunków, uczą tolerancji i obiektywnej oceny przeszłości i teraźniejszości.

Społeczność polska i ukraińska miejscowości Mariampola niedaleko Iwano-Frankowska - wysiedleni w 1945r. Polacy od wielu lat utrzymują bliskie kontakty z obecnymi, ukraińskimi mieszkańcami miasteczka, którzy w większości zostali tam przeniesieni po wojnie. Jest to wspaniały przykład  przyjaźni i współpracy społeczności obu narodów.

Jacek Kuroń - członek i założyciel Forum Polsko – Ukraińskiego; uważał  porozumienie i pojednanie z Ukraińcami za jedno ze swoich najważniejszych zadań; odegrał wielką rolę w przezwyciężaniu zaszłości historycznych i wielokrotnie wypowiadał się publicznie na rzecz tolerancji i równoprawnego traktowania mniejszości narodowych w  Polsce.

Mykoła Riabczuk - krytyk literacki, publicysta i eseista, przyczynił się do przybliżenia ukraińskiemu odbiorcy polskiej kultury; posiada wielki wkład w promowaniu Ukrainy, jej kultury i zmian społecznych w Polsce, jak również ma swój udział w promowaniu na polskim gruncie ukraińskich literatów młodszego pokolenia.

Polsko-Ukraiński Batalion Pokojowych Sił  Zbrojnych - jednostka oprócz zadań wojskowych, służy także bliższemu poznaniu i zrozumieniu Polaków i Ukraińców. Polsko-Ukraiński Batalion Pokojowych Sił Zbrojnych bierze udział w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych.

Paweł Smoleński - dziennikarz, autor książek o tematyce politologicznej, m.in. „Pokolenie kryzysu", "Salon patriotów" czy "Pochówek dla rezuna",  autor zbioru reportaży i esejów oraz wielu artykułów na temat stosunków polsko-ukraińskich.

Borys Woźnicki - dyrektor Lwowskiej Galerii Obrazów, współpracujący z instytucjami polskimi, m.in. Muzeum Narodowym w Warszawie i Zamkiem Królewskim na Wawelu, z jego inicjatywy uratowano wiele cennych obiektów w trudnych warunkach społecznych i politycznych polskiego i ukraińskiego dziedzictwa kulturowego.

Jarosław Isajewycz – Dyrektor Instytutu Ukrainoznastwa UAN we Lwowie, którego większa część dorobku naukowego poświęcona jest analizie stosunków polsko – ukraińskich od czasów najdawniejszych do współczesności.

Adam Daniel Rotfeld - członek wielu towarzystw naukowych, rad redakcyjnych i komitetów doradczych, były Minister Spraw Zagranicznych RP, niestrudzony rzecznik poprawy stosunków polsko – ukraińskich.

Redakcja „Tygodnika Powszechnego” - Tygodnik kształtujący opinię społeczną w tematach  dotyczących przemian na rzecz tolerancji, ekumenizmu, wolności i demokracji oraz pojednania polsko – ukraińskiego.

Redakcja „Krytyki”- publikuje wiele artykułów, dokonujących analizy wydarzeń historycznych, dotyczących stosunków polsko – ukraińskich oraz współczesnej sytuacji społeczno – politycznej obu narodów.

Jerzy  Hoffman  - reżyser i scenarzysta, jego film UKRAINA - NARODZINY NARODU to dokument dotykający przełomowych wydarzeń historycznych Ukrainy, wspaniale przybliżający jej kulturę i obyczaje, który stał się również wzorem przedstawienia trudnej i  burzliwej historii, zgodnie z prawdą historyczną.

Bohdan Stupka - aktor, dyrektor Teatru Narodowego im. I. Franka w Kijowie, były minister kultury, podejmujący współpracę z polskim kinem.

Grzegorz  Motyka – historyk, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, członek Rady IPN oraz autor wielu publikacji i książek na temat  trudnych relacji polsko – ukraińskich  w czasie międzywojennym i powojennym.

Ihor  Iljuszyn  – historyk, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych w Kijowskim Uniwersytecie Slawistycznym, autor  licznych monografii, artykułów i publikacji, dotyczących historii stosunków polsko-ukraińskich, wyważając stanowiska i racje obydwu strony, budując dzięki temu nowe mosty łączące ciężkie doświadczenia historii z nowym spojrzeniem na przyszłość we wzajemnych relacjach.

Marcin Wojciechowski  - dziennikarz, komentator międzynarodowy, publicysta, reżyser, autor książek i scenariuszy filmów dokument. i programów poświęconych tematyce historyczno - społecznej, dotykających ważnych wydarzeń historycznych Ukrainy.

 Jurij Makarow - dokumentalista, publicysta, autor i reżyser filmów dokumentalnych, twórca programów społeczno-historycznych, członek Telewizyjnej Akademii Ukrainy, twórca czasopisma „Ukraiński Tydzień”, które podejmuje ważne tematy dotyczące stosunków polsko – ukraińskich.

Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej oraz Instytut Polski w Kijowie - za działania podejmowane ku wzajemnemu poznaniu i pojednaniu obu narodów poprzez promocję najciekawszych oraz najbardziej różnorodnych form życia naukowo – kulturalnego zarówno Polski jak i Ukrainy, podejmowanie współpracy przyczyniając się do przełamywania wszelkich stereotypów i tworzenia atmosfery życzliwości i poczucia odpowiedzialności za przyszłość.

Sylwester Porowski - fizyk i długoletni dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, znany jako niestrudzony badacz oraz działacz społeczny, organizator letnich obozów dla młodzieży ukraińskiej, aktywnie współpracujący z gimnazjum im. Błogosławionego o. Klemensa Szeptyckiego we Lwowie oraz innymi ośrodkami naukowymi na Ukrainie.

Ivan Wasiunyk - ekonomista, należał do komitetu organizacyjnego Euro-2012, podejmował szereg wspólnych projektów na szczeblu polsko-ukraińskim zmierzających do poprawy wzajemnych stosunków pomiędzy dwoma narodami, konsekwentnie budując strategiczne działania na szczeblu ministerialnym, członek Komitetu Społecznego w Kijowie na rzecz pojednania między narodami, aktywnie zaangażowany w proces pojednania polsko –ukraińskiego, biorący pod uwagę wspólną trudną historię.

Katolicka Agencja Informacyjna, druga co do wielkości agencja religijna w Europie a na rynku medialnym stanowi jedno z głównych źródeł informacji, zarówno o Kościele Zachodnim jak i Wschodnim w jego różnorodnych przejawach. Od wielu lat prowadzi aktywną działalność informacyjno-promocyjną ukraińskiego życia religijnego poprzez częste wywiady z ważnymi osobistościami kościelnymi. Ważną rolę w bieżącym roku odegrała oprawa medialna wizyty Zwierzchnika Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce oraz konferencja prasowa towarzysząca podpisaniu wspólnej deklaracji w 70-rocznicę tragedii wołyńskiej. Dzięki temu udało się przekazać ważny sygnał dotyczący trudnych kart historii stosunków polsko-ukraińskich w najbardziej opiniotwórczych mediach w kraju i za granicą.

Uniwersytet Narodowy „Kijowsko-Mohylańska Akademia” - Uczelnia od początku swego istnienia jest  synonimem wolnej i niezależnej myśli, jest ważnym ośrodkiem naukowo-badawczym, kształci młode pokolenie studentów w duchu pluralizmu poglądów, swobody wypowiedzi i otwartości dyskusji. Kadra Akademii formuje nową świadomość młodych pokoleń oraz buduje nowe więzi kulturowe. Realizuje wiele ciekawych wspólnych polsko-ukraińskich programów współpracy oraz działań na rzecz wzajemnego poznania i pojednania obu narodów.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski - wspiera działalność ekumeniczną i dialog międzyreligijny, troszczy się o zachowanie i rozwój wschodniej i zachodniej kultury chrześcijańskiej. W swoich działaniach od wielu lat Konferencja Episkopatu Polski jest promotorem pojednania, polsko-ukraińskiego. Kontynuacją tych działań była wspólna deklaracja, w 70-tą rocznicę tragedii wołyńskiej podpisana w Warszawie 28 czerwca 2013r. w siedzibie Episkopatu Polski, w której sygnatariusze przeprosili za wzajemnie wyrządzone cierpienie i zwrócili się z apelem do Polaków i Ukraińców o dalsze kroki na drodze zbliżenia, gdyż świadectwo pojednania chrześcijan z Polski i Ukrainy jest bardzo ważne i potrzebne w obliczu współczesnych wyzwań, jakie stwarza sekularyzacja. Ważnym krokiem ze strony Episkopatu Polski był list solidarność z narodem ukraińskim, oraz duchowa jedność ze społeczeństwem Ukrainy, które podjęło odpowiedzialność za losy swej ojczyzny, by jej obywatele mogli żyć godnie, a ich prawa były szanowane w oparciu o uniwersalne wartości, wyrastające z chrześcijańskich korzeni Europy.

Paweł  Kowal - aktywnie zaangażowany w sprawy ukraińskie i poparcie dla Ukrainy w trudnym okresie  przemian, obiektywnie oceniający aktualne wydarzenia, dbanie o międzynarodowe relacje i poprawę stosunków polsko-ukraińskich.

Leonid  Zaszkilniak - historyk, zaangażowany w poszukiwanie elementów jednoczących wątki  historyczne Polski i Ukrainy oraz podejmowanie  tematów dotyczących trudnych aspektów w relacjach polsko-ukraińskich.

Redakcja Radia  WNET i Redakcja Hromadske TV - aktywnie zaangażowane w poprawę relacji polsko-ukraińskich oraz podejmowanie współpracy dla przełamywania wszelkich barier, stereotypów i wzajemnych uprzedzeń oraz obiektywny przekaz informacji.

  

 

 

Joomla 2.5 Templates designed by Website Hosting