Zasady Przyjęcia

Drukuj

 

Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach znajduje się na terenie powiatu przemyskiego, gminy Krasiczyn, woj. podkarpackiego. Jest to dom o profilu: dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych. W domu może zamieszkać  łącznie 70 osób.

Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM, a organem zlecającym  - Starosta Powiatu Przemyskiego.

Nasza Placówka jest ponadgminnym Domem Pomocy Społecznej, spełniającym obowiązujące standardy oraz posiada pozwolenie Wojewody Podkarpackiego na prowadzenie działalności na czas nieokreślony.

Do naszego Dom mogą ubiegać się osoby w podeszłym wieku oraz somatycznie chore, wymagające całodobowej i specjalistycznej opieki.

  • Przy przyjęciu mieszkańca do Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej  wymagane są następujące dokumenty, gromadzeniem których zajmuje się ośrodek pomocy społecznej właściwy  ze względu na  miejsce  zamieszkania danej osoby :
  •   pisemny wniosek o skierowanie do domu złożony do ośrodka pomocy   społecznej  przez osobę ubiegającą  się  o  przyjęcie  lub  jej   opiekuna   prawnego;
  •   wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,
  •   opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności (niepełnosprawności) osoby ubiegającej się o przyjęcie, opinia powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego, decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego  wysokość renty lub emerytury,
  •   zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie lub jej opiekuna prawnego (jeśli osoba jest ubezwłasnowolniona) na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu,
  •   zaświadczenie lekarza internisty, psychiatry i psychologa o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie  do  Domu,
  •  dowód    osobisty.

Odpłatność za pobyt ponosi osoba ubiegająca się o pobyt, nie więcej jednak jak 70% emerytury/renty, pozostałą część pokrywa rodzina bądź gmina, z której została skierowana. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach   od 01.03.2019  roku  wynosi  2 761,13 złotych.

 

Joomla 2.5 Templates designed by Website Hosting